U schyłku starożytności – Late Antiquity. Studies in Source Criticism

O nas

Czasopismo U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze wyrosło z serii zainicjowanej i redagowanej od 1999 roku przez środowisko badaczy późnego antyku skupione wokół Ewy Wipszyckiej (Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, t. I–VII). Pierwsze tomy poświęcone były przede wszystkim refleksji źródłoznawczej, która nadal zajmuje uprzywilejowane miejsce na naszych łamach. Dzisiaj czasopismo publikuje jednak artykuły dotyczące różnych aspektów świata późnego antyku i stanowiące owoc badań prowadzonych przy użyciu metodologii właściwej dla różnych dyscyplin: od historii, przez filologię klasyczną, filozofię, papirologię, archeologię, po historię sztuki.

U Schyłku Starożytności znajduje się na liście czasopism punktowanych przez MNiSW. Pełny tekst opublikowanych prac jest dostępny w bazie Central and Eastern European Online Library, a ich angielskie strzeszczenia w Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

 

About us

The journal Late Antiquity. Studies in Source Criticism stems from the book series initiated and edited since 1999 by the community of researchers focusing on late antiquity that was formed by Ewa Wipszycka. Seven volumes of the series appeared in print under the common title Christianity in late antiquity. Studies in Source Criticism, and presented research papers devoted primarily to the study of historical sources. The journal continues in the same vein, reserving a privileged and prominent place for research articles dealing with source criticism. Its thematic scope, however, is much wider when compared to the series, especially as it welcomes contributions which deal with multiple aspects of the late antique world and employ a broad range of approaches, including methodologies of such disciplines as history, classical philology, philosophy, papyrology, archaeology and history of art.

The journal is included in the list of indexed scientific journals maintained by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. The articles published in our journal are available in their entirety from the Central and Eastern European Online Library database, while their English-language summaries figure in the Central European Journal of Social Sciences and Humanities.