Informacje dla autorów – Information for authors

Teksty prosimy przesyłać na adresy redaktorów podane Redakcja kontakt w postaci pliku tekstowego oraz wydruku lub pliku pdf. Tekst zaproponowany do publikacji w U Schyłku Starożytności czytany jest najpierw przez członków redakcji, którzy wstępnie oceniają, czy odpowiada on profilowi czasopisma. Jeżeli wynik tej lektury jest pozytywny, artykuł przesyłany jest do zewnętrznych recenzentów, specjalizujących się w tematyce, której dotyczy. Po otrzymaniu recenzji redakcja informuje autora o ich charakterze i o tym, czy tekst będzie publikowany, ewentualnie od jakich zmian uzależniamy publikację, a jakie wprowadzić sugerujemy.

Redakcja przestrzega zasady podwójnej anonimowości procesu recenzyjnego (to jest zarówno autor nie zna tożsamości recenzenta, jak recenzent autora), toteż teksty powinny być przesłane tak, by nie zawierały żadnych informacji wskazujących na ich autora (prosimy wykasować zawartość rubryki „autor” we „właściwościach” pliku tekstowego, a do swoich prac odwoływać się w trzeciej osobie).

Autorów prosimy o stosowanie się do przedstawionych poniżej zasad, a w razie wątpliwości sugerujemy przyjrzenie się ostatniemu numerowi czasopisma (dostępnego również w wersji elektronicznej w bazie CEEOL) lub kontakt z redakcją.

 

Tekst główny

Czcionka Times New Roman 12, z odstępem 1,5 (w przypisach odpowiednio 10 i pojedynczy odstęp). Marginesy standardowe.

Skróty

Tytuły dobrze znanych serii wydawniczych i czasopism należy podawać w wersji skróconej, te pierwsze według powszechnej praktyki, te drugie według wzoru APh

Odwołania do źródeł

Prosimy podać imię autora w wersji polskiej, tytuł w łacińskiej – o ile istnieje, jeśli nie – w języku oryginału, ewentualnie (wypadku dzieł w językach wschodnich) w języku nowożytnym – tak jak na karcie tytułowej wydania.  Cytując teksty źródłowe, przy  pierwszej referencji należy podać również nazwisko wydawcy i nazwę serii, w której tekst się ukazał wraz z numerem (jeśli jest). Jeżeli opublikowany tekst nie należy do żadnej serii, prosimy podać w jej miejsce tytuł w wersji takiej jak na stronie tytułowej. Dalej miejsce i rok wydania. W kolejnych referencjach tytuł może występować w wersji skróconej. Jeżeli tekst jest tylko wspominany, a nie cytowany, nazwisko wydawcy i nazwę serii wydawniczej można pominąć.

Formatowanie: Przecinek między imieniem autora i tytułem dzieła. Numer księgi cyfrą łacińską, numery kazań, rozdziałów, paragrafów, wersetów – arabską. Między cyfrą rzymską a arabską nie ma przecinka, między dwiema arabskimi – przecinek bez spacji.

Atenagoras, Legatio pro christianis 16,3, wyd. W.R. Schoedel, Oxford Early Christian Texts, Oxford 1972

Sulpicjusz Sewer, Vita Martini 18,1-2, wyd. J. Fontaine, SCh 133, Paris 1967

Wydania papirusów prosimy cytować za Checklist of Greek, Latin, Demotic and Coptic Papyri, Ostraca and Tablets, inskrypcje zaś wedle dowolnej, lecz powszechnie rozpoznawalnej konwencji.

Odwołania do opracowań

Za pierwszym razem prosimy zamieszczać pełny opis bibliograficzny. Przed nazwiskiem autora inicjał imienia (jeśli dwa inicjały, to między nimi nie ma spacji). Tytuły książek i czasopism kursywą, tytuły artykułów – w cudzysłowie. Słowa tytułach angielskich kapitalizowane zgodnie z ogólnymi zasadami. Przy artykułach prosimy podać numery stron całości tekstu, a dopiero następnie stronę, do której odsyła przypis. W kolejnych referencjach prosimy podawać tylko autora (bez inicjału imienia) i tytuł – może być w wersji skróconej.

D.E. Aune, Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World, Grand Rapids 1983. W kolejnych odwołaniach: Aune, Prophecy in Early Christianity.

B. Bakhouche, „Anges et démons dans le Commentaire au Timée de Calcidius”, REL 77 (1999), ss. 260-275. W kolejnych odwołaniach: Bakhouche, „Anges et démons”

A. Kofsky, „Mamre. A Case of a Regional Cult?”, [w:] Sharing the Sacred. Religious Contacts and Conflicts in the Holy Land, First-Fifteenth Centuries C.E.,red. A. Kofsky i G. Stroumsa, Jerusalem 1998, ss. 19-29. W kolejnych odwołaniach: Kofsky, „Mamre”.

Cytaty

Teksty łacińskie prosimy cytować kursywą, greckie i koptyjskie – czcionką prostą. W alfabetach niełacińskich preferujemy czcionki unicode, np. IFAOGrec Unicode, Antinoou. Przy pojedynczych słowach zalecana jest transkrypcja. Zamieszczone w tekście cytaty w językach starożytnych  muszą być przetłumaczone.

Ilustracje

Czasopismo ma możliwość zamieszczania map, wykresów i ilustracji czarno-białych i – w ograniczonym stopniu – kolorowych. Do autora należy dostarczenie plików graficznych dobrej jakości oraz uzyskanie zgody właścicieli praw autorskich. Redakcja USS nie dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Information for authors

Texts submitted for consideration should be sent to the editors Redakcja kontakt in the form of either a document file and printout or a PDF file. Attention is given first to assessing whether the proposed contribution corresponds to the profile of the journal. This task is carried out by the editorial board of the journal. If that preliminary assessment is positive, the article is then sent to external reviewers specialising in the respective field. Having received the review, the editors inform the author of the board’s conclusions and whether the text is accepted for publication or not. If the decision is subject to conditions, the author will be provided with an outline of changes that must be made in order for the article to appear in the journal and of recommended but non-mandatory improvements to the text.

The editors employ a double-blind review process (i.e. the author does not know the identity of the reviewer, nor does the reviewer know that of the author), which means that the submissions must be rid of all data that might identify the author – prospective contributors are thus expected to erase the contents of the respective fields in the file’s metadata (these can be edited in the ‘properties’ window) and make sure that all references to their work are given in the third person.

Authors are kindly requested to follow the rules presented below, and in case of any doubts concerning formatting we suggest referring to the latest issue of the journal (also available in electronic version from the CEEOL database) or contact the editorial board.

Main text

Font: Times New Roman; font size: 12, line spacing: 1.5 (in the footnotes: size 10 of the same font, single-spaced).

Acronyms

The titles of easily recognisable series of publications and periodicals should be abbreviated: the former in accordance with the established practice, whereas the latter should follow the convention established in APh.

Source references

The author’s name should be provided in English, and the title in Latin (if applicable). Otherwise, the title should be given in the original language, or – in the case of works in eastern languages – in a modern language as provided on the title page of the edition. When quoting from sources, the first reference should also include the name of the editor and the title of the series in which the text was published together with the sequential number (in the case of numbered series). If the text was not published in a series, please provide the title of the edition as printed on the title page. Place and year of publication should follow. In subsequent references, the title may be abbreviated. If the text is only mentioned and not quoted, the name of the editor and the title of the series may be omitted.

Formatting: The name of the author and the title of the work must be separated with a comma. Numbers of books should be given in Roman, but the numbering of sermons, chapters, paragraphs, and verses in Arabic numerals. Roman and Arabic numerals should not be separated with a comma, as opposed to series of Arabic numerals, which should be separated with commas without spaces in between.

Athenagoras, Legatio pro christianis 16,3, ed. W.R. Schoedel, Oxford Early Christian Texts, Oxford 1972

Sulpicius Severus, Vita Martini 18,1-2, ed. J. Fontaine, SCh 133, Paris 1967

The papyri editions should be given after Checklist of Greek, Latin, Demotic and Coptic Papyri, Ostraca and Tablets, inscriptions in accordance with the established practice

 

References to studies

Every first occurrence must include a full bibliographical description. The initial of the first name is to be given before the surname of the author (if there are two initials, they should not be spaced). Titles of books and journals in italics, titles of articles in quotation marks. English titles should be capitalised in accordance with the generally adopted rules. In the case of articles, please provide the page numbers of the text as a whole, followed by a page number to which the footnote refers. In further occurrences, please specify only the author (without the initial) and the title, which may be provided in a shortened version.

D.E. Aune, Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World, Grand Rapids 1983. In further references: Aune, Prophecy in Early Christianity.

B. Bakhouche, “Anges et démons dans le Commentaire au Timée de Calcidius”, REL 77 (1999), pp. 260-275. In further references: Bakhouche, “Anges et démons”.

A. Kofsky, “Mamre. A Case of a Regional Cult?”, [in:] Sharing the Sacred. Religious Contacts and Conflicts in the Holy Land, First-Fifteenth Centuries C.E.,ed. A. Kofsky and G. Stroumsa, Jerusalem 1998, pp. 19-29. In further references: Kofsky, “Mamre”.

Quotations

Texts in Latin should be quoted in italics, while those Greek texts should not be italicised. For non-Latin alphabets, we prefer Unicode fonts. Please use non-Latin fonts sparingly; transcription is recommended, especially for single words. Quotations given in an ancient language must be provided with translation into English.

Illustrations

The journal has the ability to place maps, charts and illustrations in black and white and, to a limited extent, in colour. It is the responsibility of the author to provide good quality graphic files and to obtain the consent of the copyright owners. The editors of the journal do not have financial means for this purpose.