Informacje dla autorów

Teksty prosimy przesyłać na adresy redaktorów podane Redakcja kontakt w postaci pliku tekstowego oraz wydruku lub pliku pdf. Tekst zaproponowany do publikacji w U Schyłku Starożytności czytany jest najpierw przez członków redakcji, którzy wstępnie oceniają, czy odpowiada on profilowi czasopisma. Jeżeli wynik tej lektury jest pozytywny, artykuł przesyłany jest do zewnętrznych recenzentów, specjalizujących się w tematyce, której dotyczy. Po otrzymaniu recenzji redakcja informuje autora o ich charakterze i o tym, czy tekst będzie publikowany, ewentualnie od jakich zmian uzależniamy publikację, a jakie wprowadzić sugerujemy.

Redakcja przestrzega zasady podwójnej anonimowości procesu recenzyjnego (to jest zarówno autor nie zna tożsamości recenzenta, jak recenzent autora), toteż teksty powinny być przesłane tak, by nie zawierały żadnych informacji wskazujących na ich autora (prosimy wykasować zawartość rubryki „autor” we „właściwościach” pliku tekstowego, a do swoich prac odwoływać się w trzeciej osobie).

Autorów prosimy o stosowanie się do przedstawionych poniżej zasad, a w razie wątpliwości sugerujemy przyjrzenie się ostatniemu numerowi czasopisma (dostępnego również w wersji elektronicznej w bazie CEEOL) lub kontakt z redakcją.

 

Tekst główny

Czcionka Times New Roman 12, z odstępem 1,5 (w przypisach odpowiednio 10 i pojedynczy odstęp). Marginesy standardowe.

Skróty

Tytuły dobrze znanych serii wydawniczych i czasopism należy podawać w wersji skróconej, te pierwsze według powszechnej praktyki, te drugie według wzoru APh

Odwołania do źródeł

Prosimy podać imię autora w wersji polskiej, tytuł w łacińskiej – o ile istnieje, jeśli nie – w języku oryginału, ewentualnie (wypadku dzieł w językach wschodnich) w języku nowożytnym – tak jak na karcie tytułowej wydania.  Cytując teksty źródłowe, przy  pierwszej referencji należy podać również nazwisko wydawcy i nazwę serii, w której tekst się ukazał wraz z numerem (jeśli jest). Jeżeli opublikowany tekst nie należy do żadnej serii, prosimy podać w jej miejsce tytuł w wersji takiej jak na stronie tytułowej. Dalej miejsce i rok wydania. W kolejnych referencjach tytuł może występować w wersji skróconej. Jeżeli tekst jest tylko wspominany, a nie cytowany, nazwisko wydawcy i nazwę serii wydawniczej można pominąć.

Formatowanie: Przecinek między imieniem autora i tytułem dzieła. Numer księgi cyfrą łacińską, numery kazań, rozdziałów, paragrafów, wersetów – arabską. Między cyfrą rzymską a arabską nie ma przecinka, między dwiema arabskimi – przecinek bez spacji.

Atenagoras, Legatio pro christianis 16,3, wyd. W.R. Schoedel, Oxford Early Christian Texts, Oxford 1972

Sulpicjusz Sewer, Vita Martini 18,1-2, wyd. J. Fontaine, SCh 133, Paris 1967

Wydania papirusów prosimy cytować za Checklist of Greek, Latin, Demotic and Coptic Papyri, Ostraca and Tablets, inskrypcje zaś wedle dowolnej, lecz powszechnie rozpoznawalnej konwencji.

Odwołania do opracowań

Za pierwszym razem prosimy zamieszczać pełny opis bibliograficzny. Przed nazwiskiem autora inicjał imienia (jeśli dwa inicjały, to między nimi nie ma spacji). Tytuły książek i czasopism kursywą, tytuły artykułów – w cudzysłowie. Słowa tytułach angielskich kapitalizowane zgodnie z ogólnymi zasadami. Przy artykułach prosimy podać numery stron całości tekstu, a dopiero następnie stronę, do której odsyła przypis. W kolejnych referencjach prosimy podawać tylko autora (bez inicjału imienia) i tytuł – może być w wersji skróconej.

D.E. Aune, Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World, Grand Rapids 1983. W kolejnych odwołaniach: Aune, Prophecy in Early Christianity.

B. Bakhouche, „Anges et démons dans le Commentaire au Timée de Calcidius”, REL 77 (1999), ss. 260-275. W kolejnych odwołaniach: Bakhouche, „Anges et démons”.

A. Kofsky, „Mamre. A Case of a Regional Cult?”, [w:] Sharing the Sacred. Religious Contacts and Conflicts in the Holy Land, First-Fifteenth Centuries C.E.,red. A. Kofsky i G. Stroumsa, Jerusalem 1998, ss. 19-29. W kolejnych odwołaniach: Kofsky, „Mamre”.

Cytaty

Teksty łacińskie prosimy cytować kursywą, greckie i koptyjskie – czcionką prostą. W alfabetach niełacińskich preferujemy czcionki unicode, np. IFAOGrec Unicode, Antinoou. Przy pojedynczych słowach zalecana jest transkrypcja. Zamieszczone w tekście cytaty w językach starożytnych  muszą być przetłumaczone.

Ilustracje

Czasopismo ma możliwość zamieszczania map, wykresów i ilustracji czarno-białych i – w ograniczonym stopniu – kolorowych. Do autora należy dostarczenie plików graficznych dobrej jakości oraz uzyskanie zgody właścicieli praw autorskich. Redakcja USS nie dysponuje środkami finansowymi na ten cel.